Opći uvjeti poslovanja

Trgo – Invest Agencija za promet nekretnina 
J.J. Strossmayera 25, 35000 Slavonski Brod
MB: 90400925. OIB: 81899858880.

Telefon: +385 35 448 862
E-mail: info@trgo-invest-nekretnine.hr

UVOD
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za promet nekretnina “Trgo - Invest” kao POSREDNIKA te fizičke ili pravne osobe kao NALOGODAVCA koje su dužne sklopiti pisani Ugovor o posredovanju.

“TRGO – INVEST” je ovlaštena Agencija za promet nekretninama. Osnovana je 1999. godine te je upisana u obrtni registar pod brojem 90400925. 
Zastupa je vlasnik Nino Bračun koji je upisan u imenik agenata pri HGK.

Agencija za promet nekretnina “TRGO – INVEST” osigurana je kod CROATIA OSIGURANJA d.d. od odgovornosti za štetu NALOGODAVCU ili trećim osobama koju bi eventualno mogla prouzročiti obavljanjem posredovanja.

Temeljna obveza Agencije za promet nekretnina “TRGO – INVEST” kao POSREDNIKA je nastojati naći i dovesti u vezu s NALOGODAVCEM treću osobu radi sklapanja određenog posredovanog posla sukladno čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

NALOGODAVAC je fizička ili pravna osoba koja je s POSREDNIKOM sklopila ugovor o posredovanju isključivo u pisanom obliku.

Treća osoba je osoba koju POSREDNIK u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Svaki NALOGODAVAC koji koristi usluge agencije za promet nekretnina dužan je s istom sklopiti pisani Ugovor o posredovanju ili nalog za posredovanje bez obzira dali se radi o kupovini, prodaji, najmu, zakupu ili zamjeni nekretnine.

Opći uvjeti poslovanja regulirani su čl. 18 Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. 107 od 19. listopada 2007. godine)
 

OBVEZE POSREDNIKA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Posrednik iznimno može, u ime i za račun nalogodavca, zaključiti ugovor o posredovanju samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

OBVEZE NALOGODAVCA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA NAKNADA

(1) Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: naknada) koji se zaključuje sa svakim NALOGODAVCEM (prodavateljem-kupcem) posebno, a kojim je regulirana visina naknade. 
(2) Naknada za uslugu posredovanja naplaćuje se u postotku od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene, a visina naknade nikada ne smije prelaziti ukupno 6% + pdv od kupoprodajne cijene.
(3) Posrednik uređuje posredničku proviziju Odlukom o načinu formiranja cijena, a koja se bazira na cijeniku objavljenom od strane Hrvatske gospodarske komore - Sektor za trgovinu.
- za posredovanje prilikom prodaje nekretnine naknada iznosi min. 3% od postignute cijene nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja – NALOGODAVCA) - za posredovanje prilikom kupovine nekretnine naknada iznosi min. 1% od postignute cijene nekretnine (naplaćuje se od KUPCA) - za posredovanje prilikom zamjene nekretnina naknada iznosi 2% naplaćuje se od svake ugovorne strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je ugovorna strana stekla zamjenom nekretnina - za posredovanje prilikom NAJMA i ZAKUPA nekretnine naknada iznosi 100% mjesečne najamnine/zakupnine za svaku ugovornu stranu, a naplaćuje se od svake ugovorne strane pod uvjetom da je ugovor o najmu/zakupu sklopljen na min. 12 mjeseci - POSREDNIK ima pravo i na naknadu troškova posredovanja samo ako su troškovi ugovoreni Ugovorom o posredovanju, a tu spadaju : troškovi marketinga (objavljivanja nekretnine u javnim glasilima, teletextu TV-a, internetu i sl.), troškovi izlaska na teren ako se nekretnina nalazi na većoj udaljenosti od 3 km od grada Slavonskog Broda, troškove mišljenja – procjene o vrijednosti nekretnine i sl. - naknada za posredovanje može se iznimno i posebno odrediti u nižem iznosu od navedenog ako se radi o prodaji većeg broja nekretnina od strane NALOGODAVCA ili o posebnim uvjetima koji će biti definirano Ugovorom o posredovanju. 

U CIJENU POSREDNIČKE NAKNADE NIJE UKLJUČEN PDV 25 %.
(1) Visina naknade po Zakonu ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

CIJENA POSREDNIČKE NAKNADE UKLJUČUJE:
- izradu potrebitog Ugovora od strane ovlaštenog odvjetničkog ureda s kojim imamo Ugovor
- predaju dokumentacije s prijedlozima (Ugovora o kupoprodaji ili zamjeni nekretnine, Ugovora o kreditu, Tabularne isprave ili dr. vrste isprava) na Z.K. odjel Općinskog suda u Slavonskom Brodu odmah po ovjeri dokumenata kod javnog bilježnika

Prestanak ugovora o posredovanju

(1) Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

NALOGODAVAC je dužan u slučaju da sam pronađe kupca za nekretninu koja je predmet posredovanja, obavjestiti POSREDNIKA najkasnije u roku od 7 (sedam) dana o promjeni stanja nekretnine za koju se posreduje.

NALOGODAVAC može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.
Otkaz naloga za posredovanje preciziran je Ugovorom o posredovanju.

NALOGODAVAC je dužan POSREDNIKU, ukoliko bez objektivnog razloga odustane od prodaje, naknaditi učinjene troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja, a koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade.

N A P O M E N A:
Za sve opisane poslove posrednička naknada se naplaćuje u cijelosti kod primitka kapare (predujma) ili primitka bilo kakove novčane obveze (akontacije, depozita i sl) odnosno kod potpisivanja predugovora ili Ugovora o kupoprodaji nekretnine, Ugovora o najmu ili zakupu nekretnine, a sve prema ispostavljenom R-1 računu od strane POSREDNIKA osim ako se kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćuje putem kredita poslovne banke.

Ako POSREDNIK ne ispostavi NALOGODAVCU valjani R-1 račun, isti nije obvezan platiti POSREDNIČKU NAKNADU.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve ostale odnose koji nisu definirani ovim Općim uvjetima poslovanja ili Ugovorom o posredovanju, primjenjivat će se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno rješiti, nadležan je Općinski sud u Slavonskom Brodu.

OVI OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIMJENJUJU SE OD 01.01.2012. godine.