TRGOINVEST-LOGO-Sc

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

FAQs - OPĆI UVJETI POSLOVANJA

UVOD
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za promet nekretnina "Trgo - Invest" kao POSREDNIKA te fizičke ili pravne osobe kao NALOGODAVCA koje su dužne sklopiti pisani Ugovor o posredovanju.
"TRGO – INVEST" je ovlaštena Agencija za promet nekretninama. Osnovana je 1999. godine te je upisana u obrtni registar pod brojem 90400925.
Zastupa je vlasnik Nino Bračun koji je upisan u imenik agenata pri HGK.
Agencija za promet nekretnina "TRGO – INVEST" osigurana je kod CROATIA OSIGURANJA d.d. od odgovornosti za štetu NALOGODAVCU ili trećim osobama koju bi eventualno mogla prouzročiti obavljanjem posredovanja.
Temeljna obveza Agencije za promet nekretnina "TRGO – INVEST" kao POSREDNIKA je nastojati naći i dovesti u vezu s NALOGODAVCEM treću osobu radi sklapanja određenog posredovanog posla sukladno čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
NALOGODAVAC je fizička ili pravna osoba koja je s POSREDNIKOM sklopila ugovor o posredovanju isključivo u pisanom obliku.
Treća osoba je osoba koju POSREDNIK u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Svaki NALOGODAVAC koji koristi usluge agencije za promet nekretnina dužan je s istom sklopiti pisani Ugovor o posredovanju ili nalog za posredovanje bez obzira dali se radi o kupovini, prodaji, najmu, zakupu ili zamjeni nekretnine.
Opći uvjeti poslovanja regulirani su čl. 18 Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br. 107 od 19. listopada 2007. godine)

 

OVI OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIMJENJUJU SE OD 01.01.2012. godine.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na:
– očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
– upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu,
– pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
– nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnomu zakonu,
– okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Posrednik iznimno može, u ime i za račun nalogodavca, zaključiti ugovor o posredovanju samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

(1) Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina posredničke naknade nije ugovorena, nalogodavac je posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
(3) Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

(1) Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
(4) Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.

NALOGODAVAC je dužan u slučaju da sam pronađe kupca za nekretninu koja je predmet posredovanja, obavjestiti POSREDNIKA najkasnije u roku od 7 (sedam) dana o promjeni stanja nekretnine za koju se posreduje.
NALOGODAVAC je dužan POSREDNIKU, ukoliko bez objektivnog razloga odustane od prodaje, naknaditi učinjene troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja, a koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade.

Posrednik koji poslove posredovanja obavlja za nalogodavca koji želi ostati nepoznat nema obvezu prema trećoj osobi, koja bi s nalogodavcem željela sklopiti pravni posao, otkriti identitet nalogodavca sve do sklapanja pravnoga posla.

(1) Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: naknada), a ona iznosi :
- za posredovanje prilikom prodaje nekretnine naknada iznosi 3% od postignute cijene nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja – NALOGODAVCA) - za posredovanje prilikom kupovine nekretnine naknada iznosi 1% od postignute cijene nekretnine (naplaćuje se od KUPCA) - za posredovanje prilikom zamjene nekretnina naknada iznosi 2% naplaćuje se od svake ugovorne strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je ugovorna strana stekla zamjenom nekretnina - za posredovanje prilikom NAJMA i ZAKUPA nekretnine naknada iznosi 100% mjesečne najamnine/zakupnine za svaku ugovornu stranu, a naplaćuje se od svake ugovorne strane pod uvjetom da je ugovor o najmu/zakupu sklopljen na min. 12 mjeseci - za isključivo posredovanje (ekskluzivno posredovanje) prilikom prodaje nekretnine naknada iznosi 2% od postignute cijene nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja – NALOGODAVCA) - POSREDNIK ima pravo i na naknadu troškova posredovanja samo ako su troškovi ugovoreni Ugovorom o posredovanju, a tu spadaju : troškovi marketinga (objavljivanja nekretnine u javnim glasilima, teletextu TV-a, internetu i sl.), troškovi izlaska na teren ako se nekretnina nalazi na većoj udaljenosti od 3 km od grada Slavonskog Broda, troškove mišljenja – procjene o vrijednosti nekretnine i sl. - naknada za posredovanje može se iznimno i posebno odrediti u nižem iznosu od navedenog ako se radi o prodaji većeg broja nekretnina od strane NALOGODAVCA ili o posebnim uvjetima. Isto će biti definirano Ugovorom o posredovanju

U CIJENU POSREDNIČKE NAKNADE NIJE UKLJUČEN PDV 25 %. (2) Visina naknade po Zakonu ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

- izradu potrebitog Ugovora od strane ovlaštenog odvjetničkog ureda s kojim imamo Ugovor
- predaju dokumentacije s prijedlozima (Ugovora o kupoprodaji ili zamjeni nekretnine, Ugovora o kreditu, Tabularne isprave ili dr. vrste isprava) na Z.K. odjel Općinskog suda u Slavonskom Brodu odmah po ovjeri dokumenata kod javnog bilježnika
- izradu Porezne prijave s Zahtjevom za oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina (ukoliko su ispunjeni uvjeti) te predaja istih u nadležnu ispotavu MINISTARSTVA FINANCIJA – POREZNE UPRAVE (Isto obuhvaća kupoprodaju ili zamjenu nekretnine te najam ili zakup nekretnine)

Za sve opisane poslove posrednička naknada se naplaćuje u cijelosti kod primitka kapare (predujma) ili primitka bilo kakove novčane obveze (akontacije, depozita i sl) odnosno kod potpisivanja predugovora ili Ugovora o kupoprodaji nekretnine, Ugovora o najmu ili zakupu nekretnine, a sve prema ispostavljenom R-1 računu od strane POSREDNIKA osim ako se kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćuje putem kredita poslovne banke.
Ako POSREDNIK ne ispostavi NALOGODAVCU valjani R-1 račun, isti nije obvezan platiti POSREDNIČKU NAKNADU.

(1) Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.
(2) Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
(3) Nakon prestanka ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora, ako ugovorom nije drukčije ugovoreno, i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
(4) Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja, ali ima pravo tražiti naknadu štete od zaposlene osobe sukladno propisima o radu.

Za sve ostale odnose koji nisu definirani ovim Općim uvjetima poslovanja ili Ugovorom o posredovanju, primjenjivat će se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno rješiti, nadležan je Općinski sud u Slavonskom Brodu.